seepage coefficient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage coefficient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage coefficient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage coefficient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage coefficient

    * kỹ thuật

    hệ số thấm