seepage bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage bed

    * kỹ thuật

    tầng thấm