seepage plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage plane

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mặt thấm