seepage pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage pit

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giếng thấm (để tiêu nước)