seepage treatment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage treatment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage treatment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage treatment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage treatment

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự xử lý thấm