seepage face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage face.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage face

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt nước thấm qua