seepage velocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage velocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage velocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage velocity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage velocity

    * kỹ thuật

    tốc độ thấm

    vận tốc thấm