seepage net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage net.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage net

    * kỹ thuật

    lưới thấm