seepage pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage pipe

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    ống đo áp thấm