seepage force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seepage force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seepage force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seepage force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seepage force

    * kỹ thuật

    áp lực thấm

    lực thấm