conceive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conceive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conceive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conceive.

Từ điển Anh Việt

 • conceive

  /kən'si:v/

  * động từ

  nghĩ, hiểu, quan điểm được, nhận thức; tưởng tượng

  to conceive a plan: nghĩ ra một kế hoạch

  I can't conceive how he did it: tôi không hiểu nó đã làm cái đó thế nào

  (thường), dạng bị động diễn đạt, bày tỏ

  conceived in plain terms: được bày tỏ bằng những lời lẽ rõ ràng

  thai nghén trong óc; hình thành trong óc

  to conceive an affection foe somebody: có lòng thương yêu ai

  thụ thai, có mang

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conceive

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thụ thai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • conceive

  become pregnant; undergo conception

  She cannot conceive

  My daughter was conceived in Christmas Day

  Similar:

  gestate: have the idea for

  He conceived of a robot that would help paralyzed patients

  This library was well conceived

  Synonyms: conceptualize, conceptualise

  think: judge or regard; look upon; judge

  I think he is very smart

  I believe her to be very smart

  I think that he is her boyfriend

  The racist conceives such people to be inferior

  Synonyms: believe, consider