weighing dish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing dish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing dish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing dish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighing dish

    * kỹ thuật

    đĩa cân

    vật lý:

    thuyền cân