weighing and bagging machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing and bagging machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing and bagging machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing and bagging machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighing and bagging machine

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy cân và đóng bao