weighing scale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing scale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing scale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing scale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighing scale

    * kỹ thuật

    đĩa cân