weighing apparatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing apparatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing apparatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing apparatus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighing apparatus

    * kỹ thuật

    thiết bị cân