weighing machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weighing machine

  * kinh tế

  cái cân

  dụng cụ cân

  * kỹ thuật

  cân máy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weighing machine

  Similar:

  scale: a measuring instrument for weighing; shows amount of mass