weighing instrument nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing instrument nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing instrument giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing instrument.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighing instrument

    * kỹ thuật

    thiết bị cân

    điện lạnh:

    dụng cụ cân