weighing tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighing tank

    * kinh tế

    thùng cân