weighing tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighing tube

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ống để cân