weighing station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weighing station

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  trạm cân

  điện:

  trạm cân (đo) than