weighing machine track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing machine track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing machine track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing machine track.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighing machine track

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đường cân