weighing boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing boat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighing boat

    * kỹ thuật

    đĩa cân

    vật lý:

    thuyền cân