weighing equipment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing equipment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing equipment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing equipment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighing equipment

    * kỹ thuật

    thiết bị cân