weighing-machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing-machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing-machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing-machine.

Từ điển Anh Việt

  • weighing-machine

    * danh từ

    máy để cân người [vật] quá nặng không thể cân bằng cân thường được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighing-machine

    * kỹ thuật

    cân bàn