weighing rain gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing rain gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing rain gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing rain gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighing rain gauge

    * kỹ thuật

    máy đo mưa