weighing charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighing charge

    * kinh tế

    phí cân