weighing-scale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing-scale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing-scale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing-scale.

Từ điển Anh Việt

 • weighing-scale

  * danh từ

  cái cân đựa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weighing-scale

  * kỹ thuật

  điện:

  cân có mặt số