weighing in delivery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing in delivery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing in delivery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing in delivery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighing in delivery

    * kinh tế

    tính cước theo trọng lượng dỡ hàng