weighing controller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weighing controller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weighing controller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weighing controller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weighing controller

    * kinh tế

    cân tự động

    * kỹ thuật

    bộ định lượng