librate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

librate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm librate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của librate.

Từ điển Anh Việt

 • librate

  /lai'breit/

  * nội động từ

  đu đưa, lúc lắc, bập bềnh

 • librate

  cân; dao động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • librate

  * kỹ thuật

  dao động

  lúc lắc

  lung lay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • librate

  vibrate before coming to a total rest

  the children's swing librated

  Similar:

  weigh: determine the weight of

  The butcher weighed the chicken