bland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bland.

Từ điển Anh Việt

 • bland

  /blænd/

  * tính từ

  có cử chỉ dịu dàng, lễ phép

  mỉa mai

  ôn hoà (khí hậu)

  ngọt dịu, thơm dịu, thơm tho (rượu, đồ ăn)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bland

  * kinh tế

  ngọt dịu

  thơm ngọt

  * kỹ thuật

  môi trường:

  ôn hòa (khí hậu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bland

  lacking taste or flavor or tang

  a bland diet

  insipid hospital food

  flavorless supermarket tomatoes

  vapid beer

  vapid tea

  Synonyms: flat, flavorless, flavourless, insipid, savorless, savourless, vapid

  lacking stimulating characteristics; uninteresting

  a bland little drama

  a flat joke

  Synonyms: flat

  Similar:

  politic: smoothly agreeable and courteous with a degree of sophistication

  he was too politic to quarrel with so important a personage

  the manager pacified the customer with a smooth apology for the error

  Synonyms: smooth, suave