orderly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

orderly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm orderly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của orderly.

Từ điển Anh Việt

 • orderly

  /'ɔ:dəli/

  * tính từ

  thứ tự, ngăn nắp

  phục tùng kỷ luật

  (quân sự) có nhiệm vụ truyền mệnh lệnh, có nhiện vụ thi hành mệnh lệnh

  orderly book: sổ nhật lệnh

  orderly officer: sĩ quan trực nhật

  orderly room: bàn giấy đại đội (ở trại)

  * danh từ

  lính liên lạc

  người phục vụ (ở bệnh viện quân y)

  công nhân quét đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • orderly

  a soldier who serves as an attendant to a superior officer

  the orderly laid out the general's uniform

  a male hospital attendant who has general duties that do not involve the medical treatment of patients

  Synonyms: hospital attendant

  devoid of violence or disruption

  an orderly crowd confronted the president

  Antonyms: disorderly

  Similar:

  neat: clean or organized

  her neat dress

  a neat room