orderly bin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

orderly bin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm orderly bin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của orderly bin.

Từ điển Anh Việt

  • orderly bin

    /'ɔ:dəli'bin/

    * danh từ

    sọt rác, thùng rác (ngoài đường)