slap-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slap-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slap-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slap-up.

Từ điển Anh Việt

  • slap-up

    /'slæpʌp/

    * tính từ

    (từ lóng) ác, bảnh, chiến

    a slap-up suit: một bộ cánh bảnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet