swell-headed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swell-headed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swell-headed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swell-headed.

Từ điển Anh Việt

  • swell-headed

    * tính từ

    tự cao tự đại