advantageously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advantageously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advantageously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advantageously.

Từ điển Anh Việt

 • advantageously

  * phó từ

  thuận lợi, ích lợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • advantageously

  Similar:

  well: in a manner affording benefit or advantage

  she married well

  The children were settled advantageously in Seattle

  Antonyms: badly, disadvantageously