dear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dear.

Từ điển Anh Việt

 • dear

  /diə/

  * tính từ

  thân, thân yêu, thân mến, yêu quý

  a dear friend: người bạn thân

  he is very dear to us: anh ấy rất thân với chúng tôi

  kính thưa, thưa; thân mến (viết trong thư)

  dear Mr Ba: kính thưa ông Ba

  dear Sir: thưa ngài

  đáng yêu, đáng mến

  what a dear child!: thằng bé đáng yêu quá!

  thiết tha, chân tình

  dear wishes: đất, đất đỏ

  a dear year: một năm đắt đỏ

  a dear shop: cửa hàng hay bán đắt

  to hold someone dear

  yêu mến ai, yêu quý ai

  to run for dear life

  (xem) life

  * danh từ

  người thân mến, người yêu quý

  my dear: em yêu quí của anh; anh yêu quý của em; con yêu quý của ba...

  (thông tục) người đáng yêu, người đáng quý; vật đáng yêu, vật đáng quý

  what dears they are!: chúng nó mới đáng yêu làm sao!

  * phó từ+ (dearly)

  /'diəli/

  đắt

  to pay dear for something: phải trả cái gì một giá đắt

  thân mến, yêu mến, thương mến

  * thán từ

  trời ơi!, than ôi! ((cũng) dear me)

  oh dear, my head aches!: trời ơi, sao mà tôi nhức đầu thế này!

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dear

  * kinh tế

  mắc mỏ (đắt đỏ)

  thân mến

  tốn kém

  yêu quý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dear

  with or in a close or intimate relationship

  a good friend

  my sisters and brothers are near and dear

  Synonyms: good, near

  earnest

  one's dearest wish

  devout wishes for their success

  heartfelt condolences

  Synonyms: devout, earnest, heartfelt

  Similar:

  beloved: a beloved person; used as terms of endearment

  Synonyms: dearest, honey, love

  lamb: a sweet innocent mild-mannered person (especially a child)

  beloved: dearly loved

  Synonyms: darling

  costly: having a high price

  costly jewelry

  high-priced merchandise

  much too dear for my pocketbook

  a pricey restaurant

  Synonyms: high-priced, pricey, pricy

  dearly: with affection

  she loved him dearly

  he treats her affectionately

  Synonyms: affectionately

  dearly: at a great cost

  he paid dearly for the food

  this cost him dear