pricey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pricey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pricey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pricey.

Từ điển Anh Việt

 • pricey

  * tính từso sánh

  đắt tiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pricey

  Similar:

  costly: having a high price

  costly jewelry

  high-priced merchandise

  much too dear for my pocketbook

  a pricey restaurant

  Synonyms: dear, high-priced, pricy