priceyness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

priceyness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm priceyness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của priceyness.

Từ điển Anh Việt

  • priceyness

    xem pricey