dearborn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dearborn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dearborn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dearborn.

Từ điển Anh Việt

  • dearborn

    * danh từ

    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) xe ngựa nhẹ bốn bánh