dearth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dearth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dearth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dearth.

Từ điển Anh Việt

 • dearth

  /də:θ/

  * danh từ

  sự thiếu, sự khan hiếm

  a dearth of workmen: sự thiếu nhân công

  sự đói kém

  in time of dearth: trong thời kỳ đói kém

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dearth

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thiếu thốn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dearth

  an acute insufficiency

  Synonyms: famine, shortage

  an insufficient quantity or number

  Synonyms: paucity