sound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sound.

Từ điển Anh Việt

 • sound

  /saund/

  * tính từ

  khoẻ mạnh, tráng kiện, lành mạnh

  a sound body: một thân thể tráng kiện

  a sound mind: một trí óc lành mạnh

  lành lặn, không hỏng, không giập thối

  sound fruit: quả lành lặn (không bị giập thối)

  đúng đắn, có cơ sở, vững; lôgic, hợp lý

  a sound doctrine: một học thuyết đứng đắn

  sound argument: một lý lẽ có cơ sở

  sound views: quan điểm hợp lý

  yên giấc, ngon

  a sound sleep: giấc ngủ ngon

  đến nơi đến chốn, ra trò (trận đòn)

  a sound flogging: một trận đòn ra trò

  vững chãi; có thể trả nợ được

  a sound financial situation: một hãng buôn vững chãi

  * phó từ

  ngon lành (ngủ)

  * danh từ

  âm, âm thanh, tiếng, tiếng động

  vowel sound: âm nguyên âm

  giọng

  statement has a cheerful sound in it: lời phát biểu có giọng vui vẻ

  ấn tượng (do âm thanh... gây ra)

  * nội động từ

  kêu, vang tiếng, kêu vang

  the trumpets sound: tiếng kèn kêu vang

  nghe như, nghe có vẻ

  it sounds as if a tap were running: nghe như có cái vòi nước đang chảy

  it sounds very hollow: nghe có vẻ trống rỗng quá

  it sounds all right: nghe có vẻ được lắm

  * ngoại động từ

  làm cho kêu, thổi, đánh

  to sound a trumpet: thổi kèn

  to sound a horn: thổi tù và

  gõ để kiểm tra (bánh xe lửa)

  (y học) gõ để nghe bệnh

  đọc

  the "b" in "comb" is not sounded: chữ " b" trong từ " comb" không đọc

  báo, báo hiệu

  to sound a retreat: thổi hiệu lệnh rút lui

  to sound someone's praises far and wide: ca ngợi ai khắp nơi xa gần

  * danh từ

  (y học) cái thông

  * ngoại động từ

  dò (đáy sông, đáy biển...)

  (y học) dò bằng ống thông

  thăm dò (quyển khí...)

  (nghĩa bóng) thăm dò (tư tưởng, tình cảm...)

  * nội động từ

  lặn xuống đáy (cá voi...)

  * danh từ

  eo biển

  bong bóng cá

 • sound

  (vật lí) âm thanh

  combined s. âm hỗn hợp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sound

  * kinh tế

  bong bóng (cá)

  có chất lượng

  khỏe

  không hỏng

  * kỹ thuật

  âm

  âm thanh

  bóng

  chất lượng tốt

  dò

  đo sâu

  eo biển

  gõ thử nóc lò

  kêu

  kín

  nguyên

  sóng âm

  thăm dò

  tiếng

  vịnh hẹp

  vững chắc

  xây dựng:

  dò sâu

  ống thăm

  y học:

  ống dò

  thăm dò xoang bằng một ống dò

  điện lạnh:

  phát ra âm thanh

  vang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sound

  the particular auditory effect produced by a given cause

  the sound of rain on the roof

  the beautiful sound of music

  Antonyms: silence

  the subjective sensation of hearing something

  he strained to hear the faint sounds

  Synonyms: auditory sensation

  mechanical vibrations transmitted by an elastic medium

  falling trees make a sound in the forest even when no one is there to hear them

  the sudden occurrence of an audible event

  the sound awakened them

  a large ocean inlet or deep bay

  the main body of the sound ran parallel to the coast

  appear in a certain way

  This sounds interesting

  make a certain noise or sound

  She went `Mmmmm'

  The gun went `bang'

  Synonyms: go

  give off a certain sound or sounds

  This record sounds scratchy

  announce by means of a sound

  sound the alarm

  cause to sound

  sound the bell

  sound a certain note

  financially secure and safe

  sound investments

  a sound economy

  Antonyms: unsound

  in good condition; free from defect or damage or decay

  a sound timber

  the wall is sound

  a sound foundation

  Antonyms: unsound

  free from moral defect

  a man of sound character

  thorough

  a sound thrashing

  Similar:

  audio: the audible part of a transmitted signal

  they always raise the audio for commercials

  phone: (phonetics) an individual sound unit of speech without concern as to whether or not it is a phoneme of some language

  Synonyms: speech sound

  strait: a narrow channel of the sea joining two larger bodies of water

  voice: utter with vibrating vocal chords

  Synonyms: vocalize, vocalise

  Antonyms: devoice

  fathom: measure the depth of (a body of water) with a sounding line

  healthy: exercising or showing good judgment

  healthy scepticism

  a healthy fear of rattlesnakes

  the healthy attitude of French laws

  healthy relations between labor and management

  an intelligent solution

  a sound approach to the problem

  sound advice

  no sound explanation for his decision

  Synonyms: intelligent, levelheaded, level-headed

  good: in excellent physical condition

  good teeth

  I still have one good leg

  a sound mind in a sound body

  reasoned: logically valid

  a sound argument

  Synonyms: well-grounded

  legal: having legal efficacy or force

  a sound title to the property

  Synonyms: effectual

  heavy: (of sleep) deep and complete

  a heavy sleep

  fell into a profound sleep

  a sound sleeper

  deep wakeless sleep

  Synonyms: profound, wakeless