well-grounded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-grounded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-grounded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-grounded.

Từ điển Anh Việt

 • well-grounded

  /'wel'graundid/ (well-founded) /'wel'faundid/

  founded)

  /'wel'faundid/

  * tính từ

  đáng tin cậy, chắc chắn, có c sở (tin tức)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • well-grounded

  Similar:

  reasoned: logically valid

  a sound argument

  Synonyms: sound