soundless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soundless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soundless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soundless.

Từ điển Anh Việt

 • soundless

  /'saundlis/

  * tính từ

  không kêu, câm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • soundless

  * kỹ thuật

  im

  không dò được

  không kêu

  điện lạnh:

  không vang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • soundless

  Similar:

  silent: marked by absence of sound

  a silent house

  soundless footsteps on the grass

  the night was still

  Synonyms: still