audio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audio.

Từ điển Anh Việt

 • audio

  (Tech) thuộc âm thanh

 • audio

  (thuộc) âm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • audio

  * kinh tế

  phần có âm thanh (của quảng cáo)

  phần tiếng

  * kỹ thuật

  âm

  âm thanh

  điện:

  thuộc âm thanh

  xây dựng:

  thuộc về âm thanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • audio

  the audible part of a transmitted signal

  they always raise the audio for commercials

  Synonyms: sound

  an audible acoustic wave frequency

  Synonyms: audio frequency

  the sound elements of television

  Similar:

  sound recording: a recording of acoustic signals

  Synonyms: audio recording