audio typist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audio typist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audio typist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audio typist.

Từ điển Anh Việt

  • audio typist

    * danh từ

    người nghe băng ghi âm và các loại hình máy móc để nghe