fire man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fire man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fire man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fire man.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fire man

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thợ (đốt) lò