flack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flack.

Từ điển Anh Việt

  • flack

    * danh từ

    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) nhân viên báo chí chuyên về quảng cáo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flack

    * kỹ thuật

    vảy

Từ điển Anh Anh - Wordnet