assessment of damages nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assessment of damages nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assessment of damages giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assessment of damages.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assessment of damages

    * kinh tế

    sự xác định mức tiền bồi thường thiệt hại