assessment of loss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assessment of loss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assessment of loss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assessment of loss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assessment of loss

    * kinh tế

    sự đánh giá tổn thất